top of page

KVKK Yönetmelik: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 17/5/2019 tarihli ve 30777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

ÜNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Başkanlık Müşaviri

Kurum Başkanı

Özel Kalem Müdürü

Kurum Başkanı

Daire Başkanı

Kurum Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı, Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı, Diğer Personel

Daire Başkanı

Referans: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220315-5.htm

bottom of page